Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

[1] 2022. gada 25. augustā Daugavpils valstspilsÄ“tas pašvaldÄ«bā (turpmāk - PašvaldÄ«ba) saņemta Vides aizsardzÄ«bas un reÄ£ionālās attÄ«stÄ«bas ministrijas (turpmāk – VARAM) vÄ“stule Nr. 1-132/5931 «Par paskaidrojuma pieprasÄ«šanu» (turpmāk – VÄ“stule), kuru ir parakstÄ«jis vides aizsardzÄ«bas un reÄ£ionālās attÄ«stÄ«bas ministrs A. T. Plešs (turpmāk - ministrs).

Šajā vÄ“stulÄ“ ministrs, pamatojoties uz likuma «Par pašvaldÄ«bām» 94.1 pantu, pieprasa nekavÄ“joties, bet ne vÄ“lāk kā 20 dienu laikā, rakstveidā iesniegt:

1) grafiku, kādā tiks demontēts objekts Nr.59 un objekts Nr.60;

2) detalizētu informāciju par jau veiktajiem pasākumiem, lai ne vēlāk kā likumā noteiktajā termiņā un likumos noteiktajā kārtībā tiktu veikta objekta Nr.59 un objekta Nr.60 demontāža;

3) izvÄ“rstu, detalizÄ“tu informāciju par finansÄ“juma avotiem, ko pašvaldÄ«ba plāno izmantot, lai izpildÄ«tu likumā noteiktās prasÄ«bas;

4) izvÄ“rstu, detalizÄ“tu rÄ«cÄ«bas plānu ar pasākumiem, atbildÄ«gajām personām un termiņiem, kādos plānots veikt darbÄ«bas, lai demontÄ“jamie objekti tiktu demontÄ“ti pašvaldÄ«bas iesniegtajā grafikā norādÄ«tajā gala termiņā.

[2] Saskaņā ar likuma «Par pašvaldÄ«bām» 94.1 panta pirmo daļu, ja pašvaldÄ«bas dome vai citas pašvaldÄ«bas institÅ«cijas nepilda vai pārkāpj Satversmi, likumus, Ministru kabineta noteikumus vai arÄ« nepilda tiesas spriedumus, vides aizsardzÄ«bas un reÄ£ionālās attÄ«stÄ«bas ministrs var prasÄ«t domes priekšsÄ“dÄ“tājam paskaidrojumu.

ŠÄ panta otrajā daļā ir noteikts, ka pašvaldÄ«bas domes priekšsÄ“dÄ“tājam 20 dienu laikā pÄ“c tam, kad saņemts vides aizsardzÄ«bas un reÄ£ionālās attÄ«stÄ«bas ministra pieprasÄ«jums, ir pienākums sniegt rakstveida paskaidrojumu par domes vai citas pašvaldÄ«bas institÅ«cijas pieļautajiem Satversmes, likumu un Ministru kabineta noteikumu pārkāpumiem vai arÄ« par tiesas sprieduma nepildÄ«šanas iemesliem.

No vÄ“stules 1.punkta izriet ministra pārsteidzÄ«gs un nepārbaudÄ«ts pieņēmums, ka PašvaldÄ«ba nepilda «saistÄ«bā ar likuma «Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponÄ“šanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā» (turpmāk – likums) 5.panta piektajā daļā pašvaldÄ«bām noteikto pienākumu ne vÄ“lāk kā lÄ«dz šÄ gada 15. novembrim Ä«stenot Ministru kabineta 2022.gada 14.jÅ«lija noteikumos Nr. 448 «Latvijas Republikas teritorijā esošo demontÄ“jamo padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu saraksts» (turpmāk – MK noteikumi Nr. 448)», lÄ«dz ar to uzskatot, ka PašvaldÄ«ba it kā ir pieļāvusi bezdarbÄ«bu.

Papildus tam, vÄ“stules 8.punktā ministrs vÄ“l arÄ« ir norādÄ«jis, ka «Å†emot vÄ“rā minÄ“to un manā rÄ«cÄ«bā esošu informāciju, secinu, ka pašvaldÄ«ba nav uzsākusi darbÄ«bu plānošanu un veikšanu, lai likumā noteiktajā termiņā – lÄ«dz šÄ gada 15.novembrim – demontÄ“tu MK noteikumu Nr. 448 pielikumā noteikto objektu Nr.59 un objektu Nr.60.»

NovÄ“rtÄ“jot iespÄ“jamos PašvaldÄ«bas pieļautos pārkāpumus, ministra vÄ“stulÄ“ ir citÄ“ta Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.panta pirmā daļa, kas nosaka, ka valsts pārvalde ir pakļauta likumam un tiesÄ«bām. Tā darbojas normatÄ«vajos aktos noteiktās kompetences ietvaros. Tāpat ministrs savā vÄ“stulÄ“ norāda, ka valsts pārvalde savas pilnvaras var izmantot tikai atbilstoši pilnvarojuma jÄ“gai un mÄ“rÄ·im, kā arÄ« atsaucas uz likuma «Par pašvaldÄ«bām» 41.panta otro daļu, kas noteic, ka pašvaldÄ«bas lÄ“mumiem jāatbilst Satversmei, šim likumam un citiem likumiem, kā arÄ« Ministru kabineta noteikumiem. Vienlaikus ministrs norāda, ka saskaņā ar likuma «Par pašvaldÄ«bām» 25.pantu domes darbu vada tās priekšsÄ“dÄ“tājs.

TādÄ“jādi no ministra vÄ“stules PašvaldÄ«ba var secināt, ka ministrs nav konstatÄ“jis un norādÄ«jis precÄ«zus PašvaldÄ«bas domes vai citu tās institÅ«cijas Satversmes, likumu, Ministru kabineta noteikumu vai tiesas spriedumu nepildÄ«šanas pārkāpumus.

Tāpat ministrs savā vÄ“stulÄ“ nav norādÄ«jis jebkādus PašvaldÄ«bas domes priekšsÄ“dÄ“tāja pilnvaru, kas, piemÄ“ram, izrietÄ“tu no likuma «Par pašvaldÄ«bām» 62.panta, pieļautos pārkāpumus.

No ministra vÄ“stules var secināt tikai to, ka ministra rÄ«cÄ«bā, tostarp objektÄ«vu iemeslu dēļ, vienkārši nav pietiekamas informācijas saistÄ«bā ar likuma «Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponÄ“šanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā» 5.panta piektajā daļā pašvaldÄ«bām noteikto pienākumu ne vÄ“lāk kā lÄ«dz šÄ gada 15.novembrim Ä«stenot Ministru kabineta 2022. gada 14.jÅ«lija noteikumos Nr. 448 «Latvijas Republikas teritorijā esošo demontÄ“jamo padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu saraksts» izpildi PašvaldÄ«bā, kas tiks novÄ“rsts, šajā paskaidrojumā kliedÄ“jot jebkādas bažas par iepriekš minÄ“to normatÄ«vo tiesÄ«bu aktu prasÄ«bu PašvaldÄ«bā neizpildi.

[3] PievÄ“ršam JÅ«su uzmanÄ«bu, ka, nekavÄ“joties reaģējot uz iesÅ«tÄ«to vÄ“stuli, tika sagatavota un ministram steidzami nosÅ«tÄ«ta PašvaldÄ«bas 2022.gada 26.augusta starpatbilde «Par atbildes sniegšanu» (Nr.1.2.-8/1552), paskaidrojot to, ka «likuma «Par pašvaldÄ«bām» 94.1 panta noteiktajā termiņā paskaidrojums par VÄ“stulÄ“ minÄ“tajiem jautājumiem ar Domes priekšsÄ“dÄ“tāja rÄ«kojumu tika izprasÄ«ts no pašvaldÄ«bas izpildinstitÅ«cijām un tas tiks iesniegts VARAM 20 (divdesmit) dienu laikā», vienlaikus ministram norādot tā vÄ“stulÄ“ minÄ“to pieņēmumu nepamatotÄ«bu un PašvaldÄ«bas stingro apņemšanos nepieļaut jebkādu normatÄ«vo tiesÄ«bu aktu pārkāpumus, ko apliecina šÄ paskaidrojuma pielikumā nosÅ«tÄ«tā vÄ“stulÄ“ pieprasÄ«tā informācija. Tāpat šajā vÄ“stulÄ“ ir skaidrotas PašvaldÄ«bas finanšu autonomijas tiesÄ«bas, kā arÄ« PašvaldÄ«bas tiesÄ«bas vÄ“rsties Satversmes tiesā par tās kompetences iespÄ“jamiem pārkāpumiem, kas vÄ“l papildus šajā paskaidrojumā netiks paskaidrots, pieņemot, ka ministram tas ir skaidrs un saprotams.

Vienlaikus vÄ“los atkārtoti paskaidrot, ka Saeima 2022. gada 16. jÅ«nijā pieņēma likumu «Par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu eksponÄ“šanas aizliegumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā» (turpmāk – Likums).

Ar Likumu pašvaldÄ«bām uzdots lÄ«dz 2022.gada 15.novembrim veikt objektu demontāžu, kas ir jauna PašvaldÄ«bai deleģēta valsts pārvaldes funkcija, attiecÄ«gi dokumentÄ“jot demontāžas procesu. 

Likuma «Par pašvaldÄ«bām» 5.panta trešÄ daļa nosaka, ka deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildÄ“ pašvaldÄ«ba pārstāv Latvijas Republiku un ir Ministru kabineta padotÄ«bā. Vienlaikus deleģētās valsts pārvaldes funkcijas gadÄ«jumā likumā vai Ministru kabineta noteikumos jābÅ«t noteiktiem precÄ«ziem šÄ«s funkcijas izpildes noteikumiem. Par attiecÄ«ga finansÄ“juma nepietiekamÄ«bu šÄ«s funkcijas izpildei VARAM jau ir informÄ“ta, kas šajā valstij smagajā ekonomiskajā situācijā PašvaldÄ«bai ir Ä«paši sarežģīts uzdevums, apzinoties visas daugavpiliešu objektÄ«vās vajadzÄ«bas.

Vienlaikus pievÄ“ršu JÅ«su uzmanÄ«bu pamatotam apstāklim, ka PašvaldÄ«bai lÄ«dz šim nebija iespÄ“jams sagatavot precÄ«zu grafiku, kādā termiņā tiks veikta objektu demontāža, un iesniegt to Ministrijai lÄ«dz 2022.gada 5.augustam (atbilstoši VARAM 2022.gada 21.jÅ«lijā vÄ“stulÄ“ Nr.1-132/5169 norādÄ«tajam) šÄdu no PašvaldÄ«bas gribas neatkarÄ«gu iemeslu dēļ:

1) neievÄ“rojot Likuma pārejas noteikumu 1.punktu, kas paredz, ka «Ministru kabinets lÄ«dz 2022. gada 31. jÅ«lijam izdod šÄ likuma 4.panta  otrajā daļā un 8.panta ceturtajā daļā minÄ“tos noteikumus», Ministru kabinets lÄ«dz 2022.gada 5.augustam joprojām nebija pieņēmis Ministru kabineta noteikumus par valsts budžeta lÄ«dzekļu piešÄ·iršanas un izlietošanas, kā arÄ« fizisko un juridisko personu ziedojumu uzskaites un izlietošanas kārtÄ«bu Latvijas Republikas teritorijā esošo padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu demontāžai. TāpÄ“c PašvaldÄ«bai nebija zināmas ar objektu demontāžu  saistÄ«tas darbÄ«bas, kuras lÄ«dzfinansÄ“ valsts;

2) PašvaldÄ«ba diemžēl var secināt, ka Ministru kabineta 2022.gada 14.jÅ«lija noteikumi Nr. 448 «Latvijas Republikas teritorijā esošo demontÄ“jamo padomju un nacistisko režīmu slavinošo objektu saraksts» nesatur Likuma 5.panta pirmajā daļā paredzÄ“to izvÄ“rtÄ“jumu par:

a) «Piemiņas vieta Sarkanās armijas karavÄ«riem» (Daugavpils valstspilsÄ“ta, 18.novembra iela, bijušajā Slavas skvÄ“rā - turpmāk Objekts Nr.59);

b) «Piemiņas vieta Sarkanās armijas karavÄ«riem, piemineklis Sarkanās armijas 360. strÄ“lnieku divÄ«zijas karavÄ«riem» (Daugavpils valstspilsÄ“ta, 18.novembra iela, pretim Komunālajiem kapiem (turpmāk - Objekts Nr.60) (kopā – objekti)),

kā arÄ« izvÄ“rtÄ“jumu par iepriekš minÄ“to objektu klasifikāciju atbilstoši Likuma 6.panta otrai vai piektajai daļai (objekta klasifikācija: inženierbÅ«ve vai ārtelpas labiekārtojuma elements).

Å…emot vÄ“rā iepriekš minÄ“to, PašvaldÄ«bai, pirms uzsākt šo objektu demontāžu, bija jānoskaidro šo objektu klasifikācija (no tā ir atkarÄ«ga attiecÄ«gas demontāžas procedÅ«ras izvÄ“le un nepieciešamās dokumentācijas izstrāde), kā arÄ«  bija jānoskaidro tas, vai un kāda pieminekļa daļa ir saglabājama un nododama Latvijas Okupācijas muzeja krājumā, kā to nosaka Likuma 9.pants.

TādÄ“jādi, lai noskaidrotu atbildes uz iepriekš minÄ“tajiem no normatÄ«vajiem tiesÄ«bu aktiem izrietošajiem jautājumiem, 2022.gada 26.jÅ«lijā PašvaldÄ«ba vÄ“rsās KultÅ«ras ministrijā un Nacionālā kultÅ«ras mantojuma pārvaldÄ“ (turpmāk - NMKP) ar attiecÄ«gu informācijas pieprasÄ«jumu (PašvaldÄ«bas 2022.gada 26.jÅ«lija vÄ“stule Nr. 1.2.-8/1340).

Atbilde no NMKP tika saņemta tikai 2022.gada 16.augustā (vÄ“stule Nr. 07-01/3656), kurā NMKP paziņoja PašvaldÄ«bai, ka gan Objekts Nr.59, gan Objekts Nr.60 atbilst Likuma 6.panta otrajai daļai un tie ir klasificÄ“jami kā kultÅ«rvÄ“sturiskas inženierbÅ«ves atbilstoši BÅ«vniecÄ«bas likuma 1.panta 3.apakšpunktam.

Šai NMKP vÄ“stulei tika pievienots arÄ« izvÄ“rtÄ“jums par padomju un nacistisko režīmu slavinošu objektu demontāžu Latvijas Republikas teritorijā un demontÄ“to objektu oriÄ£inālo detaļu vai fragmentu, kurā ir norādÄ«ts, ka Objektam Nr.59 ir mākslinieciska vÄ“rtÄ«ba, arhitektoniska kvalitāte vai kultÅ«rvÄ“sturiska vai izglÄ«tojoša nozÄ«me un tā skulpturālā daļa ir jāsaglabā, (pirms demontāžas uzsākšanas veicot objekta trÄ«sdimensionālā lāzerskenÄ“šana, ko veiks  NKMP, provizoriski lÄ«dz šÄ« gada 16. septembrim);

3) Saskaņā ar Likuma 9.panta pirmo daļu demontÄ“to objektu oriÄ£inālās detaļas vai fragmentus, kam ir mākslinieciska vÄ“rtÄ«ba, arhitektoniska kvalitāte vai kultÅ«rvÄ“sturiska vai izglÄ«tojoša nozÄ«me, iekļauj Latvijas Okupācijas muzeja (turpmāk – LOM) krājumā. LÄ“mumu par demontÄ“to objektu oriÄ£inālo detaļu vai fragmentu iekļaušanu muzeja krājumā pieņem muzeja direktors, pamatojoties uz muzeja krājuma komisijas atzinumu un konsultÄ“joties ar NMKP. LOM tiek nodoti arÄ« demontÄ“to objektu dokumentÄ“šanas rezultāti.

Savukārt šÄ panta otrā daļa nosaka, ka ar šo likumu LOM tiek noteikts valsts pārvaldes uzdevums nodrošināt muzeja krājumā iekļauto demontÄ“to objektu oriÄ£inālo detaļu un fragmentu uzturÄ“šanu, saglabāšanu, pieejamÄ«bu, izpÄ“ti un sabiedrÄ«bas izglÄ«tošanu atbilstoši muzeja darbÄ«bu regulÄ“jošu normatÄ«vo aktu noteikumiem.

IevÄ“rojot iepriekš minÄ“to, ar mÄ“rÄ·i precÄ«zi nodefinÄ“t darba uzdevumu bÅ«vdarbu veicÄ“jam, kurš veiks Objektu demontāžu, un precÄ«zi noteikt ar Objektu demontāžu saistÄ«tās izmaksas, PašvaldÄ«ba ir lÅ«gusi LOM (PašvaldÄ«bas 2022.gada 17.augusta vÄ“stule Nr. 1.2.-8/1499) atsÅ«tÄ«t muzeja direktores lÄ“mumu par Objekta Nr.59 skulpturālas daļas iekļaušanu LOM krājumā, kā arÄ« sniegt informāciju par adresi, kurā bÅ«s jānogādā Objekta Nr.59 skulpturālā daļa un LOM kontaktpersonas kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasta adrese). 

Diemžēl LOM 2022.gada 30.augusta vÄ“stulÄ“ (reÄ£. Nr.1.2.-7/2728) nav sniegusi atbildi par precÄ«zu adresi, uz kuru bÅ«s jānogādā Objekta Nr.59 skulpturālā daļa, kā arÄ« nav atsÅ«tÄ«jusi LOM direktores lÄ“mumu par Objekta Nr.59 skulpturālās daļas iekļaušanu LOM krājumā.

2022.gada 2.septembra vÄ“stulÄ“ (reÄ£. Nr.1.2.-8/1599) PašvaldÄ«ba ir atkārtoti lÅ«gusi LOM atsÅ«tÄ«t muzeja direktores lÄ“mumu par Objekta Nr.59 skulpturālās daļas iekļaušanu LOM krājumā  un sniegt informāciju par adresi, kur bÅ«s jānogādā Objekta Nr. 59 skulpturālā daļa, par ko arÄ« informÄ“jusi VARAM.

PievÄ“ršu ministra uzmanÄ«bu faktam, ka šÄda veida informācijai ir bÅ«tiska nozÄ«me, sludinot iepirkuma procedÅ«ru un noformulÄ“jot darba uzdevumu bÅ«vkomersantam (no tās ir atkarÄ«gs bÅ«vkomersanta finanšu piedāvājums), kas ir priekšnoteikums PašvaldÄ«bas lietderÄ«gai un tiesiskai rÄ«cÄ«bai kopsakarā ar Likumā noteikto prasÄ«bu izpildi.

[4] Savā vÄ“stulÄ“ esat precÄ«zi atsaucies uz likuma «Par pašvaldÄ«bām» 41. panta otro daļu, kas noteic, ka pašvaldÄ«bas lÄ“mumiem jāatbilst Satversmei, šim likumam un citiem likumiem, kā arÄ« Ministru kabineta noteikumiem.

Tāpat vÄ“stulÄ“ esat korekti norādÄ«jis, ka saskaņā ar likuma «Par pašvaldÄ«bām» 25.pantu domes darbu vada tās priekšsÄ“dÄ“tājs.

      Uzskatu, ka šÄ«s likuma normas neapšaubāmi ir jāievÄ“ro gan PašvaldÄ«bas domei, gan domes priekšsÄ“dÄ“tājam. Vienlaikus pašvaldÄ«bas domes un domes priekšsÄ“dÄ“tāja atbildÄ«ba neapšaubāmi ir vÄ“rtÄ“jama kopsakarā ar normatÄ«vajos tiesÄ«bu aktos noteikto valsts amatpersonu pilnvaru ietvaru, kas izriet no turpmāk paskaidrotā.

[4.1] PašvaldÄ«bas domes priekšsÄ“dÄ“tāja tiesÄ«bas un pienākumi ir izsmeļoši uzskaitÄ«ti likumā «Par pašvaldÄ«bām» un PašvaldÄ«bas nolikumā.

Saskaņā ar likuma «Par pašvaldÄ«bām» 62.pantu domes priekšsÄ“dÄ“tājs:

1) vada domes darbu, koordinÄ“ jautājumu izskatÄ«šanu komitejās;

2) pārstāv pašvaldÄ«bu attiecÄ«bās ar valsti un citām pašvaldÄ«bām;

3) bez Ä«paša pilnvarojuma pārstāv domes tiesā;

4) domes vārdā izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus;

5) vada finanšu komitejas darbu;

6) dod saistošus rÄ«kojumus pašvaldÄ«bas administrācijas darbiniekiem;

7) ierosina jautājumu izskatÄ«šanu domÄ“ un komitejās;

8) sagatavo izskatÄ«šanai domes sÄ“des valsts iestāžu amatpersonu iesniegumus;

9) atbild par tiesas spriedumu izpildi lietās, kurās viena no pusēm ir dome;

10) var ierosināt attiecÄ«gajā administratÄ«vajā teritorijā esošo vietÄ“jo valsts pārvaldes iestāžu vadÄ«tāju vai šo iestāžu amatpersonu atlaišanu no ieņemamā amata;

11) veic citus pienākumus, kas paredzÄ“ti likumos, Ministru kabineta lÄ“mumos, attiecÄ«gās pašvaldÄ«bas nolikumā un domes lÄ“mumos.

No iepriekš likumā minÄ“tā domes priekšsÄ“dÄ“tāja pilnvaru uzskaitÄ«juma, vÄ“rtÄ“jot to kopsakarā ar vÄ“stulÄ“ norādÄ«to, izriet ministra pieņēmums, ka domes priekšsÄ“dÄ“tāja pilnvaru pārkāpums ir izpaudies kā «domes darba vadÄ«šana». PievÄ“ršu ministra uzmanÄ«bu, ka man nav zināmi tādi gadÄ«jumi, kas neizriet arÄ« no vÄ“stulÄ“ norādÄ«tā, ka es nebÅ«tu vadÄ«jis domes darbu (piem., nebÅ«tu sasaucis domes kārtÄ“jās vai ārkārtas sÄ“des (likuma «Par pašvaldÄ«bām» 28.pants), nebÅ«tu vadÄ«jis domes sÄ“des (likuma «Par pašvaldÄ«bām» 29.pants), nebÅ«tu nodrošinājis, ka domÄ“ tiek ievÄ“roti likuma «Par interešu konflikta novÄ“ršanu valsts amatpersonu darbÄ«bā» noteikumi (likuma «Par pašvaldÄ«bām» 38.panta trešÄ daļa), nebÅ«tu vadÄ«jis finanšu komiteju (likuma «Par pašvaldÄ«bām» 60.pants) utt., kā arÄ« nebÅ«tu pildÄ«jis PašvaldÄ«bas nolikumā domes priekšsÄ“dÄ“tājam noteiktos amata pienākumus).

Izmantojot domes priekšsÄ“dÄ“tājam likumā «Par pašvaldÄ«bām» 62.panta 6.punktā noteiktās tiesÄ«bas dot saistošus rÄ«kojumus PašvaldÄ«bas administrācijas darbiniekiem, esmu pieprasÄ«jis izsmeļošu informāciju par Likuma prasÄ«bu izpildi un rÄ«cÄ«bas plāna sagatavošanu abu objektu demontāžai, kuru sagatavotā informācija ir pievienota šÄ paskaidrojuma pielikumā.

PievÄ“ršu JÅ«su uzmanÄ«bu, ka no Likuma neizriet tieši un nepārprotami domes priekšsÄ“dÄ“tājam noteikti amata pienākumi, par kuru neizpildi to ir iespÄ“jams saukt pie atbildÄ«bas.

Vienlaikus jāpiebilst, ka no likuma «Par pašvaldÄ«bām» 42.panta trešÄs daļas izriet, ka domes priekšsÄ“dÄ“tājs par domes lÄ“mumu lietderÄ«bu un tiesiskumu atbild kā koleÄ£iālas institÅ«cijas loceklis.

[4.2] PašvaldÄ«bas domes kompetenci primāri nosaka likuma «Par pašvaldÄ«bām» 21.pants, kas paredz, ka dome var izskatÄ«t jebkuru jautājumu, kas ir attiecÄ«gās pašvaldÄ«bas pārziņā, turklāt tikai dome var:

1) apstiprināt pašvaldÄ«bas nolikumu;

2) apstiprināt pašvaldÄ«bas budžetu, budžeta grozÄ«jumus un pārskatus par budžeta izpildi, kā arÄ« saimniecisko un gada publisko pārskatu;

3) apstiprināt pašvaldÄ«bas teritorijas attÄ«stÄ«bas programmu un teritorijas plānojumu;

4) lemt par attiecÄ«gās administratÄ«vās teritorijas likvidÄ“šanu, tās robežu grozÄ«šanu vai nosaukuma maiņu;

5) apstiprināt pašvaldÄ«bas ekonomiskās un sociālās attÄ«stÄ«bas un apkārtÄ“jās vides aizsardzÄ«bas perspektÄ«vās programmas;

6) apstiprināt pašvaldÄ«bas teritoriālo dalÄ«jumu un tā pārvaldes struktÅ«ru;

7) noteikt pašvaldÄ«bas un tās teritoriālā iedalÄ«juma vienÄ«bu simboliku, saskaņojot to ar Latvijas valsts heraldikas komisiju;

8) izveidot, reorganizÄ“t un likvidÄ“t pašvaldÄ«bas iestādes, pašvaldÄ«bas kapitālsabiedrÄ«bas, biedrÄ«bas un nodibinājumus, apstiprināt pašvaldÄ«bas iestāžu nolikumus;

9) iecelt amatā un atbrÄ«vot no amata pašvaldÄ«bas iestāžu vadÄ«tājus, kā arÄ« citas amatpersonas likumā un pašvaldÄ«bas nolikumā paredzÄ“tajos gadÄ«jumos;

10) ievÄ“lÄ“t vai atlaist (atbrÄ«vot no pienākumiem) domes priekšsÄ“dÄ“tāju, priekšsÄ“dÄ“tāja vietnieku, pastāvÄ«go komiteju locekļus un revÄ«zijas komisijas locekļus;

11) iecelt amatā un atbrīvot no amata izpilddirektoru;

12) noteikt atlÄ«dzÄ«bu par deputāta pienākumu pildÄ«šanu, kā arÄ« šÄ«s atlÄ«dzÄ«bas izmaksāšanas un ar deputāta darbÄ«bu saistÄ«to izdevumu atlÄ«dzināšanas kārtÄ«bu;

13) noteikt domes priekšsÄ“dÄ“tāja, viņa vietnieka, vietÄ“jās pašvaldÄ«bas administrācijas darbinieku, pašvaldÄ«bas iestāžu vadÄ«tāju un citu pašvaldÄ«bas amatpersonu un darbinieku atlÄ«dzÄ«bu;

14) noteikt, ja tas nav aizliegts vai noteikts ar likumiem vai Ministru kabineta noteikumiem, maksu par:

a) pašvaldÄ«bas zemes, cita nekustamā un kustamā Ä«pašuma lietošanu (iznomāšanu),

b) pašvaldÄ«bas dzÄ«vojamā un nedzÄ«vojamā fonda Ä«ri (nomu),

c) pašvaldÄ«bas Å«densvada un kanalizācijas lietošanu,

d) pašvaldÄ«bas piegādāto siltumenerÄ£iju,

e) sadzÄ«ves atkritumu savākšanu,

f) licenču (atļauju) izsniegšanu,

g) citiem pakalpojumiem;

15) pieņemt saistošus noteikumus par pašvaldÄ«bas nodevu ieviešanu un likumā noteiktajos gadÄ«jumos noteikt nodokļu apmÄ“rus;

16) apstiprināt saistošus noteikumus un noteikt administratÄ«vo atbildÄ«bu par to pārkāpšanu;

17) lemt par pašvaldÄ«bas nekustamā Ä«pašuma atsavināšanu, ieÄ·Ä«lāšanu vai privatizÄ“šanu, kā arÄ« par nekustamās mantas iegÅ«šanu pašvaldÄ«bas Ä«pašumā;

19) noteikt kārtÄ«bu, kādā veicami darÄ«jumi ar pašvaldÄ«bas kustamo mantu, kā arÄ« kārtÄ«bu, kādā notiek dāvinājumu un novÄ“lÄ“jumu pieņemšana un pārzināšana, aizdevumu, aizņēmumu un citu ekonomisko saistÄ«bu uzņemšanās pašvaldÄ«bas vārdā;

20) piešÄ·irt nosaukumus ielām, parkiem un laukumiem, kā arÄ« pārdÄ“vÄ“t tos;

21) apturÄ“t un atcelt pašvaldÄ«bas iestāžu vadÄ«tāju lÄ“mumus;

22) atcelt domes priekšsÄ“dÄ“tāja rÄ«kojumus;

23) lemt par kārtÄ«bu, kādā izpildāmas šÄ likuma 15.pantā minÄ“tās funkcijas un nosakāmas par to izpildi atbildÄ«gās amatpersonas, kā arÄ« sniedzami pārskati par šo funkciju izpildi;

24) ievÄ“lÄ“t pašvaldÄ«bas pārstāvjus un locekļus pašvaldÄ«bas vai valsts komitejās, komisijās, valdÄ“s un darba grupās;

25) pieņemt Centrālās vÄ“lÄ“šanu komisijas noteiktajā kārtÄ«bā lÄ“mumus, kas saistÄ«ti ar vÄ“lÄ“šanu un tautas nobalsošanas organizÄ“šanu;

26) ievÄ“lÄ“t un atbrÄ«vot (atcelt) bāriņtiesu priekšsÄ“dÄ“tājus un locekļus;

27) pieņemt lēmumus citos likumā paredzētajos gadījumos.

No vÄ“stules neizriet, ka PašvaldÄ«bas dome kaut kādā ziņā bÅ«tu pārkāpusi likuma «Par pašvaldÄ«bām» 21.pantā minÄ“to kompetenci.

Jāpiebilst, ka no Likuma expressis verbis neizriet tieši domes kā pašvaldÄ«bas lÄ“mÄ“jinstitÅ«cijas kompetence attiecÄ«gās deleģētās funkcijas izpildÄ“, bet ar to saistÄ«tie juridiskie pienākumi ir vispārÄ«gi noteikti pašvaldÄ«bai, tostarp paredzot pašvaldÄ«bai pienākumu pieņemt attiecÄ«gus no Likuma izrietošus lÄ“mumus (Likuma 4.panta trešÄ daļa), kā arÄ« Likumā noteiktā kārtÄ«bā veikt objektu dokumentÄ“šanu un demontāžu informÄ“t saistÄ«bā ar objektu demontāžu LOM un NMKP (Likuma 5.pants), veikt attiecÄ«gu iepirkumu (Likuma 7.pants) utt.

Pieņemot, ka Likumā minÄ“tais termins «pašvaldÄ«ba» ietver arÄ« PašvaldÄ«bas izpildinstitÅ«cijas, manā rÄ«cÄ«bā nav informācijas par to pieļautiem Likuma pārkāpumiem, kas tieši neizriet arÄ« no vÄ“stules.

Savukārt saistÄ«bā ar Likuma 8.pantā pašvaldÄ«bai noteiktā uzdevuma izpildi PašvaldÄ«bas domes deputāti skatÄ«s jautājumu par budžeta grozÄ«jumiem, nosakot finansÄ“jumu objektu demontāžai.

TomÄ“r šÄ jautājuma izskatÄ«šana Domes sÄ“dÄ“ bÅ«s iespÄ“jama tikai pÄ“c iepirkuma par Objektu demontāžas pabeigšanas un uzvarÄ“tāja noteikšanas, kas ir no tiesÄ«bu aktiem izrietoša obligāta prasÄ«ba.

PašvaldÄ«ba pieņem zināšanai vÄ“stulÄ“ norādÄ«tos iespÄ“jamos deleģētās funkcijas finansÄ“šanas avotus objektu demontāžai, ministram piedāvājot pašvaldÄ«bai pārskatÄ«t savu budžetu un atrast nepieciešamo finansÄ“jumu objektu demontāžai pašvaldÄ«bas budžeta brÄ«vprātÄ«go iniciatÄ«vu finansÄ“šanas sadaļā.

Vienlaikus pievÄ“ršu JÅ«su uzmanÄ«bu tam, ka ar šÄda veida norādÄ«jumiem diemžēl tiek pārkāpta pašvaldÄ«bas finanšu autonomijas tiesÄ«ba, kas ir nostiprināta Eiropas vietÄ“jo pašvaldÄ«bu hartas 9.pantā. No šÄ panta pirmās daļas izriet, ka vietÄ“jām varām valsts ekonomiskās politikas ietvaros ir tiesÄ«bas uz pietiekamiem pašu finanšu resursiem, ar kuriem tās drÄ«kst brÄ«vi rÄ«koties savu pilnvaru robežās. Savukārt šÄ panta otrajā daļā ir noteikts, ka vietÄ“jo varu finanšu resursiem ir jābÅ«t proporcionāliem pienākumiem, kas šÄ«m varām ir noteikti konstitÅ«cijā un ar likumu. Saskaņā ar šÄ hartas panta trešo daļu vismaz daļa no vietÄ“jo varu finanšu resursiem ir jāiegÅ«st no vietÄ“jiem nodokļiem un maksas, kuru likmes tās ir tiesÄ«gas noteikt likumā paredzÄ“tajās robežās.

Papildus tam, no Eiropas vietÄ“jo pašvaldÄ«bu hartas paskaidrojošÄ ziņojuma izriet arÄ« vispārÄ“jā piebilde, ka šÄ« harta nosaka Eiropas Padomes dalÄ«bvalstu pienākumu piemÄ“rot hartas pamatnoteikumus, garantÄ“jot vietÄ“jo pašvaldÄ«bu finanšu autonomiju (European Charter of Local Self - Government Explanatory Report. Pieejams: http://conventions.coe.int-/treaty-/en/Reports/Html/122.htm).

ArÄ« tiesÄ«bu doktrÄ«nā ir atzÄ«ts, ka «ikvienas pašvaldÄ«bu sistÄ“mas izveidošanas pamatā ir noteikti principi, tostarp ekonomiskā neatkarÄ«ba. Ekonomiskās neatkarÄ«bas princips izriet no pašvaldÄ«bu tiesÄ«bām apstiprināt savu budžetu, tiesÄ«bām ieviest vietÄ“jos nodokļus un nodevas» (J. Pleps, E. Pastars, I. Plakane. Konstitucionālās tiesÄ«bas. RÄ«ga: Latvijas VÄ“stnesis, 2004, 629., 630.lpp.).

Nedz VARAM, nedz arÄ« ministram nav tiesÄ«bu dot norādÄ«jumus pašvaldÄ«bām pārskatÄ«t pašvaldÄ«bas autonomo funkciju finansÄ“šanas apmÄ“ru un kārtÄ«bu, kā arÄ« dot norādÄ«jumus atteikties no pašvaldÄ«bas brÄ«vajām iniciatÄ«vām, kurās, savukārt, ietilpst finansiālā atbalsta sniegšana tādu PašvaldÄ«bas akÅ«tu problÄ“mu risināšana, kā, piemÄ“ram, PašvaldÄ«bas atbalsts veselÄ«bas jomā (atbalsts plānveida operācijām, pacientu iemaksām, jaunajiem ārstiem), atbalsts cilvÄ“kiem ar Ä«pašÄm vajadzÄ«bām (vides pielāgošana), Ä£imenÄ“m (bÄ“rnu piedzimšanas pabalsts), jauniešiem (jauniešu nodarbinātÄ«bas programmas), energoefektivitātes pasākumiem u.c..

ŠÄda objektÄ«va iemesla dēļ, ievÄ“rojot domes ekskluzÄ«vo kompetenci izlemt šÄdu jautājumu, pašlaik nevaru sniegt Jums izvÄ“rstu un detalizÄ“tu informāciju par finansÄ“juma avotiem, ko PašvaldÄ«ba plāno izmantot, lai izpildÄ«tu Likumā noteiktās prasÄ«bas, kas bÅ«s visu 15 domes deputātu lÄ“mums, kurš bÅ«s jāpieņem domes sÄ“des laikā saskaņā ar iesniegto rÄ«cÄ«bas plānu, par ko VARAM informÄ“sim papildus.

[5] ŠÄ paskaidrojuma pielikumā ir sniegtas atbildes uz visiem citiem JÅ«su vÄ“stulÄ“ uzdotajiem jautājumiem, atspÄ“kojot jebkādas bažas par iespÄ“jamiem normatÄ«vo tiesÄ«bu aktu pārkāpumiem PašvaldÄ«bā saistÄ«bā ar Likuma prasÄ«bu izpildi.

Īstenojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 54.panta pirmajā daļā noteikto iestāžu sadarbÄ«bas pienākumu, PašvaldÄ«ba Jums var sniegt vÄ“l citu saistÄ«bā ar Likuma izpildi nepieciešamo informāciju, ja tā Jums vÄ“l bÅ«s nepieciešama.

Vienlaikus vÄ“ršu uzmanÄ«bu, ka vienkārša informācijas pieprasÄ«juma nodÄ“vÄ“šana par paskaidrojuma pieprasÄ«jumu un šÄdas informācijas izplatÄ«šana plašsaziņas lÄ«dzekļos, piemÄ“ram (https://www.diena.lv/raksts/latvija/zinas/pless-draud-ar-sarkano-kartiti-14285225) rada sabiedrÄ«bai, tai skaitā, arÄ« Daugavpils valstspilsÄ“tas iedzÄ«votājiem, priekšstatu, ka Daugavpils valstspilsÄ“tas domes priekšsÄ“dÄ“tājs un pašvaldÄ«bas administrācijas darbinieki savā darbÄ«bā pieļauj normatÄ«vo aktu pārkāpumus, kaut gan šÄdi apgalvojumi nav apstiprināmi ar pierādāmiem faktiem. PÄ“c bÅ«tÄ«bas sabiedrÄ«bai tiek sniegta acÄ«mredzami nepatiesa un maldinoša informācija, kas nav pieļaujami demokrātiskā sabiedrÄ«bā, it Ä«paši, ja nepatiesu informāciju apzināti izplata tik augsta valsts amatpersona kā vides aizsardzÄ«bas un reÄ£ionālās attÄ«stÄ«bas ministrs.

Aicinu JÅ«s turpmāk atturÄ“ties no skaļas politiskas retorikas 14.Saeimas priekšvÄ“lÄ“šanu nokaitÄ“tajā gaisotnÄ“, tiesiski, atbildÄ«gi un bezpersoniski, tostarp abstrahÄ“joties no savām politiskajām simpātijām, pildÄ«t vides aizsardzÄ«bas un reÄ£ionālās attÄ«stÄ«bas ministra pienākumus, respektÄ“jot daugavpiliešu tiesiskās vajadzÄ«bas un intereses.

Pielikumā: PašvaldÄ«bas izpildinstitÅ«ciju sagatavotais rÄ«cÄ«bas plāns Likuma prasÄ«bu izpildei uz 8 lapām.

NovÄ“lot panākumus 14.Saeimas vÄ“lÄ“šanās, domes priekšsÄ“dÄ“tājs A. Elksniņš

Novērtē šo rakstu:

0
0