Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Vai tiešÄm uzņēmÄ“js Gulams Mohammads Gulami vienkārši tāpat iedomājās nozagt deviņus miljonus eiro vÄ“rtu kokvilnas kravu Tadžikistānas uzņēmÄ“jiem un šo nodomu arÄ« Ä«stenoja, kā tas secināts viņu notiesājošajā RÄ«gas apgabaltiesas spriedumā, ar kuru viņam 2021. gada maijā tika piespriests sešu gadu un četru mÄ“nešu cietumsods? Pašlaik slavenā lieta nonākusi lÄ«dz kasācijas instancei, un virkne faktu norāda, ka apgabaltiesa nav ņēmusi vÄ“rā ne acÄ«mredzamas viltojumu pazÄ«mes dokumentos, ne ekspertu secinājumus, ne arÄ« pretrunas datos par uzņēmumu zÄ«mogiem un amatpersonu parakstiem.

G. M. Gulami jau no 90. gadu beigām nodarbojās ar kokvilnas biznesu, un 2003. gadā biznesa pārrunu laikā G. M. Gulami iepazinās ar Andreju Stepoviju, kurš sevi pozicionÄ“ja kā personu, kurai bija sakari transporta-loÄ£istikas jomā Ukrainā.

Lai attÄ«stÄ«tu kokvilnas biznesu, G. M. Gulami bija nepieciešams ostas terminālis Ukrainā. A. Stepovijs tādēļ, izmantojot savus biznesa kontaktus, piedāvāja ostas termināli Iļječevskā, kas atbilda G. M. Gulami kokvilnas biznesa vajadzÄ«bām.

Lai nokārtotu visas A. Stepovija nosauktās formalitātes, kas saistÄ«tas ar ostas termināļa iegādi, G. M. Gulami vairākās daļās un dažādos veidos nodeva A. Stepovijam naudu 12 500 000 dolāru kopsummā.

TomÄ“r vairāku gadu garumā A. Stepovijs, aizbildinoties ar dažādiem no viņa gribas neatkarÄ«giem sarežģījumiem, tā arÄ« nenokārtoja nepieciešamās formalitātes, kas saistÄ«tas ar konkrÄ“tā ostas termināļa iegādi.

ŠÄ« iemesla dēļ A. Stepovija parādsaistÄ«bas pret G. M. Gulami 12 500 000 dolāru apmÄ“rā 2009. gada 11. februārÄ« tika fiksÄ“tas aizdevuma lÄ«gumā starp A. Stepoviju un G. M. Gulami pārstāvÄ“to uzņēmumu Silver Star International L.L.C.

IevÄ“rojot, ka lÄ«dz pat 2011. gadam A. Stepovijs parādsaistÄ«bas neizpildÄ«ja, viņš šajā pašÄ gadā G. M. Gulami paziņoja, ka viņš esot Igaunijas Republikā reÄ£istrÄ“ta uzņēmuma OU Logistic-Ekspress Ä«pašnieks un valdes loceklis, un drÄ«zumā notiks ievÄ“rojama kokvilnas partijas iegāde no Tadžikistānas.

A. Stepovijs piedāvāja G. M. Gulami dzÄ“st savas parādsaistÄ«bas, norÄ“Ä·inoties ar šo kokvilnu. IevÄ“rojot, ka A. Stepovijs bija OU Logistic-Ekspress Ä«pašnieks un pilnvarotā amatpersona, bet pats G. M. Gulami pats darbojās kokvilnas biznesā, viņš šim piedāvājumam piekrita.

2011. gada beigās tika noslÄ“gts lÄ«gums ar muitas noliktavu SIA W.E.E.S.A. Tajā pašÄ laikā noliktavā sākās kokvilnas partijas ievešana. A. Stepovijs apsolÄ«ja, ka bez sākotnÄ“jā kokvilnas daudzuma, kuram noliktavā vajadzÄ“ja ienākt lÄ«dz pat 2012. gada martam, papildus vÄ“l tiek plānota 20 000 tonnu kokvilnas iegāde un piegāde.

VÄ“l 2012. gada vasarā G. M. Gulami pieprasÄ«ja, lai A. Stepovijs izsniegtu indosamentu, ar kuru apliecinātu, ka jau pārdotā un vÄ“l noliktavā glabāšanā atrodošÄs kokvilnas daudzums ir nodots Silver Star International L.L.C. kā apliecinājums parādsaistÄ«bu izpildei.

Tas kļuva aktuāls it Ä«paši tad, kad 2012. gada oktobrÄ« izrādÄ«jās, ka kokvilnas faktiskais Ä«pašnieks ir nevis OU Logistic-Ekspress, bet gan lÄ«dz pat šim brÄ«dim Ä«sti nenoskaidrotas personas - Tadžikistānas Republikas pilsoņi.

ŠÄdu apstākļu fonā A. Stepovijs ar elektroniskā pasta un kurjerpasta starpniecÄ«bu nodeva G. M. Gulami dokumentus, par kuriem tagad ir strÄ«ds. TomÄ“r A. Stepovijs turpmāk noliedza, ka bÅ«tu parakstÄ«jis iepriekš minÄ“tos strÄ«dus dokumentus.

IevÄ“rojot to, ka gan no lietas apstākļiem, gan arÄ« no ekspertu atzinuma secināms, ka A. Stepovijs minÄ“tos dokumentus patiešÄm nebija parakstÄ«jis, bet tos bija parakstÄ«jusi kāda cita persona, kura šos dokumentus nosÅ«tÄ«ja no Ukrainas, tajā skaitā no OU Logistic-Ekspress e-pasta adreses, tad, iespÄ“jams, A. Stepovijs jau iepriekš bija izplānojis nodot G. M. Gulami dokumentus ar it kā viņa parakstu, bet patiesÄ«bā nepieciešamÄ«bas gadÄ«jumā bija gatavs jebkurā brÄ«dÄ« no šiem parakstiem atteikties, apgalvojot, ka par šiem dokumentiem viņš neko nezina.

Uz to, ka viņš bija zaudÄ“jis uzticÄ«bu šo nenoskaidroto personu - kravas patieso Ä«pašnieku priekšÄ, norāda fakts, ka 2012. gada 13. decembrÄ« A. Stepovijs sev piederošo uzņēmumu atdeva „par velti” Tadžikistānas pilsonim Davlatkhonam Azizovam, kā arÄ« atstāja valdes locekļa amatu.

ArÄ« turpmāk A. Stepovijs noliedza ne tikai to, ka bÅ«tu saņēmis naudu ostas termināļa iegādei, bet arÄ« to, ka, izmantojot savas valdes locekļa pilnvaras, pats labprātÄ«gi nodeva OU Logistic-Ekspress kokvilnu par labu Silver Star International L.L.C.

IevÄ“rojot to, ka civillietas ietvaros neizdevās atgÅ«t kokvilnu, jo lietvedÄ«ba tika izbeigta, OU Logistic-Ekspress vairāk nekā pÄ“c diviem gadiem vÄ“rsās Valsts policijā ar iesniegumu, kas datÄ“ts ar 2014. gada 7. maiju, norādot, ka izdarÄ«ta iesniedzÄ“jam piederošÄ Ä«pašuma piesavināšanās, lÅ«dzot uzsākt kriminālprocesu un atzÄ«t OU Logistic-Ekspress par cietušo.

Atbilstoši tiesā izskanÄ“jušajām G. M. Gulami liecÄ«bām viņš ir bijis sen pazÄ«stams ar Ukrainas iedzÄ«votāju A. Stepoviju, ir nodevis viņam lielas naudas summas, ko A. Stepoviju nebija spÄ“jÄ«gs atdot. Oficiāli saistÄ«bas bija noformÄ“tas ar G. M. Gulami piederošo kompāniju Silver Star International. Tieši A. Stepovijs tad savulaik arÄ« piedāvājis norÄ“Ä·ināties ar G. M. Gulami, izveidojot kopÄ“jo biznesu kokvilnas realizācijai.

Å…emot vÄ“rā, ka A. Stepovija solÄ«jumi par lieliem kokvilnu kravu apjomiem, kurus bÅ«s iespÄ“jams realizÄ“t un gÅ«t peļņu, lai segtu parādu pret G. M. Gulami, izrādÄ«jušies nepatiesi, pieņemts lÄ“mums par norÄ“Ä·ina veikšanu ar jau esošo kravu, kas atradās SIA W.E.E.S.A teritorijā. RÄ«kojums par kravas atkraušanu tika saņemts no kompānijas OU Logistic-Ekspress, tas netika viltots, un kokvilnas atkraušana notika pÄ“c paša A. Stepovija un OU Logistic-Ekspress instrukcijām.

Taču A. Stepovijs un OU Logistic-Ekspress, kā jau minÄ“ts, nemaz nebija kokvilnas kravas patiesie Ä«pašnieki – patiesÄ«bā krava piederÄ“ja Tadžikistānas pilsoņiem, kuri izmantoja OU Logistic-Ekspress biznesa operācijām. A. Stepovijs tādÄ“jādi faktiski norÄ“Ä·inājās par savām parādsaistÄ«bām pret G. M. Gulami ar svešu mantu (kokvilnu) un vÄ“lāk, mÄ“Ä£inot piesegt viņu Ä«stenoto piesavināšanos, apgalvoja, ka kravu piesavinājies G. M. Gulami.

G. M. Gulami notiesājošajā spriedumā minÄ“ts, ka ekspertÄ«zei tika pakļauti dokumenti, kurus lietā iesniedza pats cietušais kā oriÄ£inālus dokumentus. Taču eksperti konstatÄ“ja, ka paša A. Stepovija lietā iesniegtajos dokumentos viņa paraksts ir viltots – un, iespÄ“jams, to viltojusi tā pati persona, kas viltoja apsÅ«dzÄ“tajiem inkriminÄ“tos dokumentus, tajā skaitā rÄ«kojumu par kravas atkraušanu.

Šis ekspertu atzinums apstiprina G. M. Gulami sniegtās liecÄ«bas, ka pats A. Stepovijs piesavinājies Tadžikistānas pilsoņiem piederošo kravu, lai norÄ“Ä·inātos ar G. M. Gulami, bet, apzinoties savu atbildÄ«bu Tadžikistānas investoru priekšÄ, veicis manipulācijas, lai apsÅ«dzÄ“tu G. M. Gulami par kravas piesavināšanos.

Kaut gan šim ekspertu atzinumam bija izšÄ·iroša nozÄ«me lietas izspriešanai, tiesas spriedumā ir teikts: “Eksperta atzinumā Nr.1801467/1801548 secināts, ka, iespÄ“jams, viltotos dokumentus parakstÄ«jusi tā pati persona, kas parakstÄ«jusi dokumentus, kas nosÅ«tÄ«ti no OU Logistic-Ekspress elektroniskā pasta.

Kā izriet no eksperta M. Sedlinieka paskaidrojumiem pirmās instances tiesā, viltotie paraksti bijuši ļoti labi atdarināti. ŠÄda parakstu sakritÄ«ba pamatoti pirmās instances tiesas ieskatā izskaidrota ar to, ka tieši šie sÅ«tÄ«tie dokumenti bijuši par paraugu A. Stepovija paraksta atdarināšanai.”

ŠÄds tiesas secinājums ir dÄ«vains, jo tas, kuri paraksti varÄ“ja bÅ«t ņemti par paraugu viltojumam, acÄ«mredzami varÄ“ja bÅ«t noteikts tikai ar ekspertÄ«zes palÄ«dzÄ«bu, bet nedz ekspertu atzinumos, nedz eksperta liecÄ«bās šÄdi apgalvojumi nav atrodami. Tātad faktiski tiesa bez jebkāda pamata vienkārši pasludinājusi pieņēmumu par faktu.

Turklāt ekspertu atzinumā ir ne tikai atzÄ«ts tas, ka viltojumus strÄ«dus dokumentos ir veikusi, iespÄ“jams, tā pati persona, kas parakstÄ«jās paša cietušÄ iesniegtajos dokumentos, bet arÄ« kategoriskā formā apgalvots, ka parakstus OU Logistic-Ekspress lietā iesniegtajos dokumentos nav izpildÄ«jis A. Stepovijs.

LÄ«dz ar ko faktiski tiesas secinājums ir mÄ“Ä£inājums atspÄ“kot pierādÄ«jumu tam, ka lietā ir konstatÄ“jams pašviltojums, un lÄ«dz ar to tiesa ir „piemirsusi” motivÄ“t spriedumu daļā par eksperta atzinuma nozÄ«mi, lai gan šis faktiski ir izšÄ·irošais pierādÄ«jums lietas pareizai izspriešanai.

Tāpat tiesas spriedumā izteiktie secinājumi par dokumentu viltošanu pamatoti ar eksperta atzinumu, kurā konstatÄ“ta OU Logistic-Ekspress zÄ«moga nospieduma neatbilstÄ«ba kompānijas iesniegtajam zÄ«mogam.

Tiesā, sniedzot liecÄ«bas, A. Stepovijs diezgan kategoriskā formā norādÄ«ja, ka OU Logistic-Ekspress esot bijis tikai viens zÄ«mogs. Savās liecÄ«bās A. Stepovijs minÄ“ja, ka tikai pÄ“c tam, kad zÄ«mogu iesniedza ekspertÄ«zes veikšanai, kompānija OU Logistic-Ekspress pasÅ«tÄ«ja jauno zÄ«mogu. Faktiski šÄ« liecÄ«ba pierāda, ka zÄ«moga nospiedums uz apsÅ«dzÄ“tajiem inkriminÄ“tajiem dokumentiem ir nevis vienkārši cits kompānijas OU Logistic-Ekspress zÄ«mogs, bet apzināti viltots, atdarināts zÄ«mogs.

Taču aizstāvÄ«ba, apskatot A. Stepovija izsniegto pilnvaru, kura varÄ“tu bÅ«t izsniegta 2012.gada 1.janvārÄ«, konstatÄ“ja, ka tajā ir redzams no ekspertÄ«zei pakļautā zÄ«moga atšÄ·irÄ«gs zÄ«moga nospiedums. AtšÄ·irot nākamo lapaspusi šajā pašÄ krimināllietas sÄ“jumā, ir redzams, ka zÄ«mogs ne tikai atšÄ·iras vizuāli, bet satur pilnÄ«gi citu tekstu.

Tas nozÄ«mÄ“, ka A. Stepovijs ir melojis attiecÄ«bā uz citu zÄ«mogu neesamÄ«bu uzņēmumam, otrkārt, uz strÄ«dus dokumentiem varÄ“ja bÅ«t cits OU Logistic-Ekspress zÄ«mogs, jo ar viņu pašu iesniegtajiem pierādÄ«jumiem pierādÄ«ts, ka zÄ«mogi bija vismaz divi, un nevar tikt izslÄ“gts fakts, ka to bija vairāk par diviem.

TikmÄ“r eksperta atzinumā, ar kuru tiesa pamatojusi notiesājošo spriedumu, ir vÄ“rtÄ“ta tikai viena kompānijas OU Logistic-Ekspress zÄ«moga atbilstÄ«ba nospiedumam uz strÄ«dus dokumenta, kaut gan lietā ir pierādÄ«ts, ka kompānijai bija vairāki zÄ«mogi. Šie apstākļi nav tikuši nedz analizÄ“ti, nedz aprakstÄ«ti spriedumā.

Tāpat tiesa spriedumā nav devusi nekādu vÄ“rtÄ“jumu ne pierādÄ«jumu neesamÄ«bu par kravas piederÄ«bu OU Logistic-Ekspress, ne acÄ«mredzamām viltojumu pazÄ«mÄ“m cietušo iesniegtajos dokumentos, kuru kopijas vizuāli atšÄ·iras no oriÄ£ināliem, ne tam, ka cietušie iesniedza lietā nepilnÄ«gu saraksti starp OU Logistic-Ekspress un apsÅ«dzÄ“tajiem, maldinot procesa virzÄ«tāju par sarakstes pilnÄ«gumu un to, ka tā pierāda strÄ«dus dokumentu nenosÅ«tÄ«šanu apsÅ«dzÄ“tajiem no A. Stepovija.

Interesanti, ka tiesa arÄ« nemaz nav nodrošinājusi iespÄ“ju nopratināt apelācijas instances tiesā lietā svarÄ«gu liecinieku – to pašu A. Stepoviju. Viņš izvairÄ«jās no tiesas un vispār nav ticis nopratināts apelācijas instances tiesā, turklāt nav ticis nopratināts arÄ« lÄ«dz galam pirmās instances tiesā. Taču tieši uz viņa liecÄ«bām izšÄ·irošÄ mÄ“rā ir balstÄ«ts notiesājošais spriedums.

Novērtē šo rakstu:

0
0