Menu
Pilnā versija

Jaunā politiķa solījums

Aivars Zilups · 18.03.2023. · Komentāri (0)

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

1. Es atzÄ«stu daudzskaitļa pirmo personu mÄ“s, kurā ietilpst visi Latvijas kā suverÄ“nas valsts idejai lojāli Latvijas iedzÄ«votāji. Es atzÄ«stu visu citu nāciju mÄ“s.

2. Es darbošos pirms manis un man lÄ«dzās dzÄ«vojošo mÄ“s veidotā pasaulÄ“. Es ietekmÄ“šu to pasauli, kurā dzÄ«vos visi mÄ“s pÄ“c manis.

3. Mana politiskā darbÄ«ba bÅ«s vÄ“rsta uz visiem mums kopÄ«gā labuma vairošanu.

4. Es atzÄ«stu pastāvošo lietu kārtÄ«bu par izlÄ«gumu starp mums. Kad es mÄ“Ä£ināšu mainÄ«t lietu kārtÄ«bu, tas bÅ«s mans pienākums pierādÄ«t nerakstÄ«tās vienošanās laušanas nepieciešamÄ«bu.

5. Savā politiskajā darbā es nodalÄ«šu savu personu no savas rÄ«cÄ«bas un nodomiem. Manas rÄ«cÄ«bas kritika neaizskars manu personu, lai cik nozÄ«mÄ«gs un nekļūdÄ«gs man šÄ·itÄ«s paša paveiktais. Manas rÄ«cÄ«bas kritika nav manu labu nodomu morālais vÄ“rtÄ“jums. OponÄ“jot saviem politiskajiem pretiniekiem, es vÄ“rtÄ“šu viņu rÄ«cÄ«bu un priekšlikumus, bet ne viņu personu.

6. Es esmu apveltÄ«ts ar brÄ«vo gribu, un visa mana politiskā darbÄ«ba bÅ«s apzināta mana rÄ«cÄ«ba, par kuru es atbildÄ“šu. Mani politiskie oponenti rÄ«kosies saskaņā ar savu brÄ«vo gribu. Viņi savus lÄ“mumus balstÄ«s man lÄ«dz galam neizzināmās pašu zināšanās un sirdsapziņā, un es viņiem nepiedÄ“vÄ“šu atrašanos kāda nepierādāma spÄ“ka kontrolÄ“.

7. Es atbildÄ“šu par savu rÄ«cÄ«bu, par saviem lÄ“mumiem. Ja es varu ar kādu politisku iniciatÄ«vu gÅ«t panākumus, tad par to pašu es neveiksmes gadÄ«jumā esmu atbildÄ«gais un varbÅ«t vainÄ«gais.

8. ApkārtÄ“jo atbalsts, panākumi un vara var apreibināt ikvienu cilvÄ“ku, to skaitā mani. Kad tas notiks, kad citi uz to norādÄ«s, man varbÅ«t šÄ·itÄ«s, ka viņiem nav taisnÄ«ba, bet, ja daudzi tā teiks, tad taisnÄ«ba bÅ«s viņiem.

9. Es neatzÄ«stu politisku ideju autorÄ«bu, bet es cienu citu cilvÄ“ku darbu. Savā atbalstā vai pretišÄ·Ä«bā idejām es nevadÄ«šos pÄ“c tā, kurš tās virza.

10. Es atzÄ«stu ceremoniju un rituālu nozÄ«mi politikā. Es svinÄ“šu demokrātiju, dalot varu un laurus ar saviem oponentiem.

11. Es zinu, ka es nezinu visu. Es zinu, ka es nevaru zināt to, ko zina citi. Es zinu, ka ir lietas, kuras es nezinu, ka nezinu.

12. Politiskais oponents bÅ«s mans sabiedrotais, lai saprastu, kas ir mÅ«su kopÄ«gais labums. Es palÄ«dzÄ“šu saviem politiskajiem oponentiem uzzināt viņiem nezināmo un viņu kļūdas, un viņi palÄ«dzÄ“s man. TomÄ“r ne es, ne viņi nevarÄ“s izzināt visu. Politiskie oponenti vienmÄ“r bÅ«s nepieciešami, lai mÅ«su kopÄ«gā labuma apspriedÄ“ pārstāvÄ“tu otram neizzināmo.

13. BÅ«dams cilvÄ“ks, es nevaru bÅ«t nekļūdÄ«gs. Kad sapratÄ«šu, ka esmu pieļāvis kļūdu, es to atzÄ«šu, nožēlošu un pieņemšu sodu, ja tāds par nodarÄ«to pienākas.

14. Es zinu, ka brÄ«vā sabiedrÄ«bā nav iespÄ“jama pilnÄ«ga vienprātÄ«ba. Es zinu, ka absolÅ«ta vienprātÄ«ba ir izņēmuma gadÄ«jums Ä«pašos jautājumos, bet vairumā jautājumu tā liecina par domas apspiestÄ«bu. Bez politiskas opozÄ«cijas ar reālām iespÄ“jām atgÅ«t politisko varu nav politiskā — izvÄ“les — procesa.

15. Es atzÄ«stu, ka demokrātija ir kompromisu māksla. Es atzÄ«stu, ka demokrātija nevar virzÄ«ties uz konkrÄ“tu, kādu iepriekš nospraustu mÄ“rÄ·i, bet maina stāvokli sabiedrÄ«bā ar lÄ“mumiem, par kuriem ir iespÄ“jams vienoties.

16. Es dodu priekšroku lÄ“mumiem, par kuriem izdodas vienoties bez balsošanas. Es atzÄ«stu balsošanu tikai kā strÄ«du izšÄ·iršanas metodi. Es atzÄ«stu balsu trÅ«kumu kā jaunas vienošanās neesamÄ«bu un tātad iepriekšÄ“jās vienošanās palikšanu spÄ“kā.

17. GadÄ«jumos, kad bezdarbÄ«ba var bÅ«t nelietÄ«ba, es vÄ“rtÄ“ju spÄ“ju vienoties augstāk par uzstāšanu uz savu atsevišÄ·o viedokli. TāpÄ“c es atzÄ«stu balsošanu grupā, tas ir, partijas balsojumu.

18. Tā kā balsošana ir strÄ«du izšÄ·iršanas veids, es atzÄ«stu atturÄ“šanos un nebalsošanu. Tā es parādÄ«šu, ka strÄ«ds nav izšÄ·irams ar balsošanu vai arÄ« ka neesmu brÄ«vs piedalÄ«ties tā izšÄ·iršanā.

19. Balsojuma rezultātu ievÄ“rot ir taisnÄ«gi un neievÄ“rot ir netaisnÄ«gi, bet balsojums neizšÄ·ir, kurai strÄ«da pusei ir taisnÄ«ba. Es pieņemšu jebkuru balsojuma rezultātu un es cienÄ«šu savus oponentus neatkarÄ«gi no tā.

20. Tāpat kā cilvÄ“ka brÄ«vā griba paredz tiesÄ«bas kļūdÄ«ties, tā nācijas politiskā brÄ«vÄ«ba paredz iespÄ“ju tai savas rÄ«cÄ«bas rezultātā brÄ«vÄ«bu pazaudÄ“t. Es aizstāvÄ“šu mÅ«su politisko brÄ«vÄ«bu, bet ne ar politiskās pašnoteikšanās liegumu.

21. Es neuzstāšu uz savu kandidatÅ«ru, ja man apkārtÄ“jie izšÄ·irsies par citu vai ja zināšu, ka citi bÅ«s piemÄ“rotāki manā vietā. Nevienas politiskas idejas sekmes nevar bÅ«t atkarÄ«gas tikai no manis vien, jo manis varÄ“ja arÄ« nebÅ«t un kādudien noteikti nebÅ«s.

22. Es neesmu izredzÄ“tais, un es neesmu augstāks par likumu. Es zinu, ka manas darbÄ«bas no malas varÄ“s kādam šÄ·ist apšaubāmas un uzticÄ“šanos varai graujošos. TāpÄ“c es nelikšu nekādus šÄ·Ä“ršÄ¼us savas darbÄ«bas taisnÄ«gai izmeklÄ“šanai. Es neizmantošu savu reputāciju vai savus labos darbus, lai kavÄ“tu izmeklÄ“šanu.

23. Es zinu, ka cilvÄ“ki runā dažādās valodās un ir ar dažādiem pasaules redzÄ“jumiem. Es zinu, ka ne visi cilvÄ“ki ir ar vienādu spriestspÄ“ju, bet politikā es centÄ«šos saprasties ar pÄ“c iespÄ“jas vairāk cilvÄ“ku no mÅ«su vidus. Es zinu, ka savas neziņas dēļ man var šÄ·ist, ka kāds ir politiski spriest nespÄ“jÄ«gs, taču tas var nebÅ«t tiesa.

24. Es atzÄ«stu, ka eksistÄ“ objektÄ«va realitāte. Es zinu, ka cilvÄ“ks ir garÄ«ga bÅ«tne un ka eksistÄ“ dažādi ietvari, kā cilvÄ“ki redz un vÄ“rtÄ“ pasauli. Spriežot par sabiedrÄ«bas politisko organizāciju, es respektÄ“šu dažādos redzÄ“jumus un tiekšos uz sapratnes veidošanu mÅ«su starpā, balstoties uz dažādajos redzÄ“jumos saskatāmajiem objektÄ«vās realitātes attÄ“lojumiem. ObjektÄ«vā realitāte ir tās šo redzÄ“jumu interpretācijas, par kurām dažādu redzÄ“jumu cilvÄ“ki ir vienisprātis.

25. Es zinu, ka ikvienu mērķi var sasniegt ar dažādiem līdzekļiem. Es atzīstu, ka mērķis neattaisno līdzekļus. Es atzīstu, ka labi nodomi neattaisno nelietīgu izpildījumu vai netaisnīgu rezultātu. Es atzīstu, ka bezdarbība var būt netaisnība.

26. Es nebÅ«šu burta kalps, kas savtÄ«gus nodomus vai citu netaisnÄ«bu slÄ“pj aiz sekošanas likumam.

27. Es nebÅ«šu relatÄ«vists, kas pārinterpretÄ“ likumus savtÄ«giem nolÅ«kiem.

28. Es zinu, ka neviens rakstÄ«ts likums, neviens rakstÄ«ts solÄ«jums, arÄ« ne šis, neviens plāns nevar nodrošināt brÄ«va cilvÄ“ka godÄ«gumu. Es zinu, ka jebkuru likumu un arÄ« šo solÄ«jumu var izmantot nelietÄ«giem nolÅ«kiem, kas nekalpo kopÄ«gajam labumam. Es apņemos to apzināties un pretoties tam.

29. Es zinu, ka jebkuru netaisnÄ«bu var racionāli izskaidrot. Bet es ticu, ka brÄ«vs cilvÄ“ks ir atbildÄ«gs par savu rÄ«cÄ«bu pat tad, ja viņš uzskaita apstākļus, kas likuši viņam rÄ«koties netaisni.

30. Es zinu, ka tad, kad man apkārtÄ“jie pārkāps solÄ«jumus vai likumus, un vÄ“lāk atzÄ«s to un nožēlos, tad es centÄ«šos viņiem piedot, jo zinu, ka bez piedošanas mÄ“s nekad nedzÄ«vosim mierā.

31. Nekas nav mūžīgs šai cilvÄ“ku pasaulÄ“. Reiz pienāks diena, kad mans prāts vairs nebÅ«s tik ass, kāds bija spÄ“ka gados un gaišÄkajos mirkļos. Tā diena var pienākt pÄ“kšÅ†i un var pienākt pakāpeniski. Tas nav manā ziņā, kad un kā tas notiks, bet es zinu, ka tas notiks un es apņemos to brÄ«di atzÄ«t.

Novērtē šo rakstu:

0
0