Menu
Pilnā versija

Iesaki rakstu:
Twitter Facebook Draugiem.lv

Å…emot vÄ“rā Jaunā RÄ«gas teātra (JRT) projekta bÅ«vnieka – pilnsabiedrÄ«bas “SBSC” (“Skonto BÅ«ve” un “Skonto Construction”) – pieprasÄ«to papildu avansu 2,4 miljonu eiro apmÄ“rā bÅ«vniecÄ«bas turpināšanai, VAS “Valsts nekustamie Ä«pašumi” (VNĪ) pieprasÄ«ja bÅ«vniekam iesniegt sarakstu ar pamatojumu par avansa nepieciešamÄ«bu.

VNĪ ārkārtas Padomes sÄ“dÄ“ valde informÄ“ja par secinājumiem, tostarp, ka sarakstā iekļauti materiāli 1,088 miljonu eiro apmÄ“rā, par kuriem bÅ«vniekam apmaksa ir veikta jau jÅ«nijā. ŠÄdi rÄ«kojoties, bÅ«vnieks, iespÄ“jams, mÄ“Ä£ina nepamatoti iegÅ«t valsts budžeta lÄ«dzekļus, reizÄ“ negodprātÄ«gi rÄ«kojoties pret darbiniekiem, teātra saimi un sabiedrÄ«bu.

IdentificÄ“jot augstāk minÄ“tos apstākļus, VNĪ padome uzdeva valdei nekavÄ“joties tikties ar bÅ«vnieku, lai novÄ“rstu konstatÄ“to, kā arÄ« turpmāk nepieļaut šÄdu pilnsabiedrÄ«bas “SBSC” rÄ«cÄ«bas atkārtošanos.

Samaksa no VNĪ par padarÄ«tajiem darbiem ir veikta pilna apmÄ“rā, un, ņemot vÄ“rā Covid-19, kā arÄ« Krievijas agresijas Ukrainā izraisÄ«tās sekas, VNĪ jau iepriekš ir pagarinājuši bÅ«vdarbu termiņu, kā arÄ« veikuši avansu izmaksu. Savukārt, pārbaudot bÅ«vnieka iesniegto informāciju, konstatÄ“ts, ka tas savlaicÄ«gi neveic norÄ“Ä·inus ar apakšuzņēmumiem. TādÄ“jādi secināms, ka bÅ«vnieks, iespÄ“jams, rÄ«kojies negodprātÄ«gi, cenšoties izkrāpt lÄ«dzekļus, izvirzot nepamatotas prasÄ«bas un maldinot pasÅ«tÄ«tāju.

Jāatgādina, ka JRT projekts tiek Ä«stenots par nodokļu maksātāju lÄ«dzekļiem – tajā ir valsts budžeta un arÄ« ES fondu investÄ«cijas. Publisko jeb visu nodokļu maksātāju lÄ«dzekļu izlietojumā noteikti nav pieļaujamas darbÄ«bas, par kuru pamatotÄ«bu nav gÅ«ta pārliecÄ«ba. Nepietiek ar bÅ«vnieka izvirzÄ«tām prasÄ«bām, kuru “pamatošanā” tiek izmantotas manipulatÄ«vas metodes.

BÅ«vniekam atlikušie darbi ir jāpaveic maksimāli ātri, kvalitatÄ«vi un saskaņā ar noslÄ“gto lÄ«gumu, lai neciestu teātra saimes un sabiedrÄ«bas intereses. VNĪ jau iepriekš vairākkārt bÅ«vniekam ir norādÄ«juši, ka, nekāpinot tempu, termiņā iekļauties neizdosies. Objektā pašlaik strādā aptuveni 100 cilvÄ“ku. Lai izpildÄ«tu darbus noteiktajā termiņā, pÄ“c paša bÅ«vnieka “SBSC” sākotnÄ“jās darbu izpildes programmas bija plānoti aptuveni 240 cilvÄ“ku, šÄdu darbu intensitāti bÅ«vnieks lÄ«dz šim nav sasniedzis.

LÄ«dzekļu ieguldÄ«jumam jābÅ«t caurspÄ«dÄ«gam un pamatotam, un projekta Ä«stenošanā jārÄ«kojas, ievÄ“rojot labāko praksi, atbildÄ«gi un mÄ“rÄ·tiecÄ«gi. BÅ«vniekam ir jānodrošina darbu izpilde atbilstoši noslÄ“gtajam lÄ«gumam. Savukārt, ja rodas neparedzÄ“ti apstākļi, kas ietekmÄ“ projekta Ä«stenošanas gaitu, nekavÄ“joties jāinformÄ“ pasÅ«tÄ«tājs, sniedzot pilnu, pārskatāmu un ar faktiem pamatotu skaidrojumu.

Jaunā RÄ«gas teātra renovācijas un bÅ«vniecÄ«bas projekta mÄ“rÄ·is ir izveidot modernu Eiropas lÄ«meņa teātri. BÅ«vprojekta izstrāde sākta no 2018. gada, bet bÅ«vniecÄ«ba - no 2020. gada. Par Jaunā RÄ«gas teātra bÅ«vniecÄ«bu noslÄ“gts lÄ«gums ar pilnsabiedrÄ«bu “SBSC” par 32,4 miljoniem eiro (tai skaitā indeksācija jeb samaksa par bÅ«vdarbu sadārdzinājumu). SadarbÄ«ba ar bÅ«vnieku – pilnsabiedrÄ«bu “SBSC” notiek pÄ“c principa „ProjektÄ“ un bÅ«vÄ“”, kas nozÄ«mÄ“ lÄ«guma izpildÄ«tāja visaptverošu atbildÄ«bu par bÅ«vdarbiem un ļauj ātrāk risināt radušos tehniskos izaicinājumus.

Novērtē šo rakstu:

0
0